تمبر قاجار - موسسه تمبر مانا

معرفی ؛ نمایش و فروش تمبرهای قاجار و رضاشاه پهلوی

تمبرهای ناصرالدین شاه - سال 1247

 

نمایش و قیمت تمبرهای ایران

دوران ناصرالدین شاه قاجار

سال ۱۲۴۷

تاریخچه:

۱-نمونه های ریستر

ناصرالدین شاه در مراجعت از سفر اروپا بفکر افتاد برای پست ایران تمبر تهیه نماید- بدین منظور در سال ۱۲۸۲قمری برابر۱۲۴۴شمسی و۱۸۶۵ میلادی هیئتی از تهران رهسپار پاریس شد تا جهت تهیه طرح تمبر و احیاناْ چاپ آن مطالعه و با وزارت پست وتلگراف فرانسه وارد مذاکره شود.

با ورود این هیئت به پاریس، شخصی بنام "ریستر" که از مقصود هیئت اعزامی اطلاع پیدا کرده بود کلیشه هائی برای تمبر تهیه و نمونه هائی هم چاپ و بنظر هیئت رسانید.

شکل این نمونه ها عبارت بود از شیری خوابیده که خورشیدی از پشت آن پیداست. این نقشدر یک بیضی قرار داشت و در زیر بیضی و در قاب دور نقش تمبر حروف اول نام "ریستر" وارونه دیده میشود.

ریستر پس از گذشت ۶ ماه و عدم دریافت جواب مستقیماً با تهران وارد مکاتبه شد و نامه ای به مقامات پست نوشت ولی دولت ایران ضمن نامه تندی شدیداً بعمل چاپ تمبر بدون اجازه دولت ایران اعتراض و نمونه ها را به او برگشت داد!

در اینجا به نمونه های ریستر نگاهی میاندازیم....

  

1247-01-1.jpg

 


 

۲-نمونه های "بار"

 هیئت اعزامی ایرانی مقیم پاریس نمونه دیگر را که شخصی بنام آلبرت بار تهیه کرده بود را برای تصویب به ایران آورد.

این نمونه ها در ۴ رنگ بنفش،سبز،آبی و قرمز با استفاده از ۵نوع کلیشه تهیه شدند و رسماً برای تمبرهای یکشاهی،دوشاهی،چهارشاهی و هشت شاهی انتخاب گردیدند.

 

1247-02-2.jpg


اولین سری تمبرهای مصرف شده در پست دوره ناصرالدین شاه

معروف به سری "باقری"

این تمبرها با استفاده از کلیشه های "بار" و در بلوک چهارتائی بدون دندانه چاپ شدند.

تمبرهای باقری (که وجه تسمیه آن بدرستی معلوم نیست) را قبلاً تک تک بریده و یکصد عدد از هر رقم را درون پاکتی قرار میدادند که در شهرهای تبریز، میانه ، زنجان ، قزوین، رشت و تهران مصرف شده اند.

برای تمبرهائیکه روی پاکت مصرف میشد در آغاز کار مهر ابطال تهیه نشده بود بطوریکه این امر موجب سوء استفاده شده و مجدداً تمبرها را مصرف میکردند!!

در ادامه تمبرها را با غلامت ضربدر با جوهر باطل میکردند. بنابراین تمبرهای باقری در آنزمان با مهر پستی باطل نشده اند.

از تمبرهای باقری تنها دو بلوک نمونه از تمبر یکشاهی و یک جفتی وجود دارد!!

  

1247-02-2 II.jpg


+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ آبان۱۳۸۹ساعت 18:27  توسط محمود احمدی 09113719571  |